Vår märkliga natur

Finns det något för vår historia lika genomgripande som rasism?

Människan är till skillnad från andra arter den enda levande varelsen som kan föreställa sig framtiden. Hen kan exempelvis planera för morgondagen och agera utifrån denna idag. Denna antecipatoriska egenskap har både gjort oss till planetens härskare – och sabotörer.

Vi människor har alltid levt i en värld omgärdad av andra människor. Det har varit en naturlig del av vår historia. Till det här kan även en hel del fördomar adderas. Det har ur ett evolutionärt perspektiv hjälpt oss att föra våra gener vidare för att på så vis överhuvudtaget kunnat överleva. Genom fördomar har faror och andra liknande hot kunnat undvikas, vilket sedermera utvecklats till någonting helt annat. Det är också precis detta rasism i sin renaste form handlar om.

Vi och dem

Grupperingar och uppdelning har ända sedan vi för första gången såg dagens ljus varit en stor del av den värld vi känner till. Det här har uppenbarat sig på olika sätt och handlar i grunden om känslor, tankar och reflektioner. Denna uppenbarelse har gjort sig påmind oavsett handling och finns, ibland omedvetet, med i varenda steg som tas.

Vi människor har blivit något av det utvalda släktet. Det är vi som skapat utrymme för de sociala, politiska, ekonomiska, kulturella samt religiösa faktorer som alltid färgat vårt samhälle oavsett hur detta har sett ut. Det är när det här kombineras med de i grunden goda fördomarna som farlig mark börjar beträdas.

Livet i allmänhet handlar om igenkänning. Vi har en inbyggd drift i att dra oss till sådant som känns tryggt och bekvämt. När denna miljö hotas av främmande människor agerar vi utifrån våra naturliga instinkter i form av att antingen slåss eller fly. Det här i sin tur är även starkt kopplat till den ofrånkomliga stressen vilken i viss mån också har inverkan på det rasistiska synsättet.

De mänskliga rättigheterna förblir en aning missvisande men en god advokatbyrå kan ligga till grund för att dessa åtminstone upprätthålles.

Ingen är bättre än den andra

Rasism är ett väldigt brett område vilket blir svårt att ge en entydig definition på. Det handlar i grunden om att människor delas in i fack där skillnader i värde på grund av hudfärg, religion, kultur, etnicitet osv uppstår. Det associeras ofta med ledord såsom brist på tolerans, empati och rättvisa men där även normer samt värderingar spelar en central roll. I en på gott och ont ständigt föränderlig samt utvecklande värld utgör inte rasismen något undantag. Även om den i grund och botten förhåller sig på samma sätt, går den trots allt hand i hand med samhället och människorna som utgör detsamma.

Rasism förknippas inte sällan med tyranner såsom Adolf Hitler eller Nathan Bedford Forrest, även om den sistnämnde sedermera tog avstånd från den ideologi Ku Klux Klan antagit. Vad som till det här behöver tilläggas är att rasism speglat hela den mänskliga historien. Romarna drevs av liknande premisser under sin storhetsperiod precis på samma sätt som tillvägagångssättet praktiserades av de europeiska kolonisatörerna.

Det går med andra ord aldrig att kringgå det faktum med fördomar som rasismens kärna, även om dessa från början skulle spegla människans godhet.